UTGRAVINGA AV YSTEBØRØYSA I 1922

AV P. STENSAGER

Den eine av i alt 4 steinkister som vart funne i Ystebø-røysa 1922-23. Dette biletet er truleg av den første som vart graven ut i september 1922. Foto: Konservator Johs. Bøe
Den eine av i alt 4 steinkister som vart funne i Ystebø-røysa 1922-23. Dette biletet er truleg av den første som vart graven ut i september 1922. Foto: Konservator Johs. Bøe
Ystebøen 1922. Foto: arkeolog Johs. Bøe bildet er frå dei dagane Ystebørøysa vart utgravd. Bildet er henta frå fotoportalen til musea i norge (Unimus).
Ystebøen 1922. Foto: arkeolog Johs. Bøe bildet er frå dei dagane Ystebørøysa vart utgravd. Bildet er henta frå fotoportalen til musea i norge (Unimus).
Ystebørøysa foto: arkeolog Johs. Bøe før utgravinga starta. Bildet er henta frå fotoportalen til musea i norge (Unimus).
Ystebørøysa foto: arkeolog Johs. Bøe før utgravinga starta. Bildet er henta frå fotoportalen til musea i norge (Unimus).
Ystebørøysa sett frå nord i 1922 før utgravinga til arkeolog Johs. Bøe starta. Bildet er henta frå fotoportalen til musea i norge (Unimus).
Ystebørøysa sett frå nord i 1922 før utgravinga til arkeolog Johs. Bøe starta. Bildet er henta frå fotoportalen til musea i norge (Unimus).
Ystebørøysa. Den sørlege kista i røysa. Foto: Johs. Bøe frå fotoportalen til universiteta. (Unimus).
Ystebørøysa. Den sørlege kista i røysa. Foto: Johs. Bøe frå fotoportalen til universiteta. (Unimus).
Ystebørøysa, den midterste grava sett frå aust. Foto arkeolog Johs Bøe 1922. Henta frå fotoportalen til universiteta (Unimus).
Ystebørøysa, den midterste grava sett frå aust. Foto arkeolog Johs Bøe 1922. Henta frå fotoportalen til universiteta (Unimus).
Ystebørøysa. Grava lengst mot nord fotografert frå nordvest av arkeolog Johs. Bøe 1922. Bildet er henta frå fotoportalen til universiteta (Unimus).
Ystebørøysa. Grava lengst mot nord fotografert frå nordvest av arkeolog Johs. Bøe 1922. Bildet er henta frå fotoportalen til universiteta (Unimus).
Ystebørøysa fotografert før utgravinga til arkeolog Johs. Bøe starta. Han er også fotografen. Bildet er henta frå fotoportalen til universiteta (Unimus).
Ystebørøysa fotografert før utgravinga til arkeolog Johs. Bøe starta. Han er også fotografen. Bildet er henta frå fotoportalen til universiteta (Unimus).
Fargefoto av den eine krossforma spenna. Orginalfoto: Bjarne Skarbøvik
Fargefoto av den eine krossforma spenna. Orginalfoto: Bjarne Skarbøvik
Sverdet og spydspissane. Orginalfoto: Bjarne Skarbøvik
Sverdet og spydspissane. Orginalfoto: Bjarne Skarbøvik
Eit av i alt to snellehjul som vart funne i den nordlegaste steinkista i Ystebø-røysa. Det var også der ein fann dei tre krossforma spennene som framleis var inntakte. To av dei finn du bileta av i dette albumet. Foto: Bergen museum
Eit av i alt to snellehjul som vart funne i den nordlegaste steinkista i Ystebø-røysa. Det var også der ein fann dei tre krossforma spennene som framleis var inntakte. To av dei finn du bileta av i dette albumet. Foto: Bergen museum
To av i alt 4 krossforma spenner frå Ystebø-røysa. Denne vart funne i den nordre grava, som var ei av i alt 4 graver i haugen. Det var to kvinnegraver. I den same grava fann ein ei leirkrukke, kniv og to snellehjul. Foto: Bergen museum.
To av i alt 4 krossforma spenner frå Ystebø-røysa. Denne vart funne i den nordre grava, som var ei av i alt 4 graver i haugen. Det var to kvinnegraver. I den same grava fann ein ei leirkrukke, kniv og to snellehjul. Foto: Bergen museum.
Skisse av ystebøsverdet publisert i Bergen Museums Aarbok 1922-23
Skisse av ystebøsverdet publisert i Bergen Museums Aarbok 1922-23
Spydspissane publisert som skisser i Bergen Museums Aarbok 1922-23
Spydspissane publisert som skisser i Bergen Museums Aarbok 1922-23

Denne teksten er ei direkte avskrift frå Sunnmøre Historiske lag si årbok frå 1922-23. Orginalteksten er også tilgjengeleg i den nyleg publiserte digitale utgåva av laget sine eldre årbøker på følgande stad: 

Sidan det har vore tidvise utfordringar med å berre nytte denne lenkja, så har eg vald å legge ved ei direkte avskrift av den same teksten også. Stensager skriv her om sine personlige opplevingar knytt til oppdaginga og utgravinga av gravene på Ystebøen.

Utgravingen paa Emblem i Borgund 1922

Litt om hvordan det halvandet tusen aar gamle gravgods kom for dagen.

Av P. Stensager

Naar jeg her paa anmodning av Tidskriftets redaktør skal skrive litt om den utgravning som ihøst blev foretat av en jernalderrøis paa Emblem i Borgund, vil jeg faa lov at forutskikke den bemerkning atdet kun kan bli en lægmands omtale av hvordan utgravningen foregik. Den sakkyndige eller fagmæssige utredning og vurderingen av fundets betydning i arkeologisk henseende vil det bli videnskapens sak at foreta. Om ikke før, saa vil dette ialfald komme i Borgunds historie, hvis arkæologiske del skal skrives av den videnskapsmand som foretok utgravningen paa Emblem, -konservator Johs. Bøe, ved Bergens museum. Hr. Bøe har i sommer foretat endel topografisk-arkæologiske undersøkelser i Borgund og maalt op flere gravhauger.

- Det var i midten av september jeg gjorde den glædelige opdagelse at der i den nu utgravde haug fandtes et urørt og fuldstendig bevaret gravkammer. Under mit arbeide med at indsamle oplysning til bruk ved istandbringelsen av Borgunds historie, kom den 14. september i klart solskin ogsaa til «Ystebøen» - den vestligste og høiest beliggende av selve Emblemsgaardene. Fager er bygden, og vakkert og vidsynt ligger det her i solbakken, med frit uttsyn over Storfjorden og Flisfjorden – sydøstover mot Barstadviklandet og vestover mot seilleden langs kysten. Her høvet det rigtig for en ættebaaren mand at bo. Og at der har bodd ættestore mend paa Emblem, det har vi oplyninger om. I det gamle summørske ættetavler som professor Gustav Storm har ordnet og behandlet og som oprindelig skal ha hørt med til Arnmodlingetallet, omtales saaledes en Bardor på Imleim, (Emblem) gift med Margrete, datter av Jon paa Aakre og Randi Ulfsdatter. Bardor var søn til Hedin Karlsson, som aatte under sig Hjortdal, Stømsem og Gjævenes til odel og eie og var ættling av Grim «som ligger i haugen paa Hjortdal i søndmøre»

Gravhaugen ligger paa Ystebøens indmark omkr. 100 m. Vestenfor husene, i en lund der gangveien gaar opovert til Eikenosen, og er græsvokst og delvis bevokset med bjørketrær. Som tilfældet desverre er med omtrent alle vore bronce- og jernalderrøiser, har ogsaa denne i tidens løp været opkastet i toppen – det har jo været en almindelig tro blandt folk at de skulde finde «skatter» i slike hauger eller røiser. I mangfoldige tilfælder er der omvankende, mer eller mindre fordækte «skattegravere» som har været paafærde. Ofte er det ogsaa tat stein av røisene til skigar, ja endog til fiskeplattinger.

Under en senere gravning, vel nærmest av nysgjerrighet, i en av de huler som gammel gravning hadde frembragt, hadde en søn av den nuværende eier av Ystebøen, Peter K. Emblem, støtt paa en liggende, flat sten. Det var dete som vakte min interesse og ledet til at graven blev fundet og faa dager senere med saa stort utbytte videnskapelig utgravet. Jeg tenkte straks at det maatte være en deksten over et gravkammer gutten hadde støtt paa – spørsmaalet var nu om det eventuelle gravkammer var i behold.

Nu er det jo saa at strengt tat har ingen ikke-museumsmand lov til at aapne eller grave ut nogen gravhaug eller anden fortidsplass – den som eier grunden like saa litt som nogen anden. Disse fortidsminder er jo som kjent beskyttet ved lov. Det laa imidlertid ind unden min opgave at gjøre optegnelser om de fortidsminder, jeg traf paa eller fik kundskap om til bruk for den fortidsforsker som senere skulde foreta den sakkyndige, videnskapelige undersøkelse i distriktet.

Sammen med gaardens eier (hr. Peter K. Emblem hadde heldigvis har forstaaelse nok til at farby sønnen videre gravning) - gik jeg derfor igang med at faa den formodede gravhelle avdekket for derigjennem at komme til klarhet over hvad den muligens kunde skjule.

Det viste sig at være en større flat sten ca. 6-7 tommer tyk – vi greiet saavidt at legge den over paa siden. Jeg var meget spendt paa hvad den videre vilde følge – og det var da også med glad tilfredshet jeg kunde konstatere at gravkammeret (hellekisten) laa der tydeligvis i sin oprindelige skikkelse, urørt og uskadet. Ved nærmere eftersyn fandt jeg ovenpaa et tørt, liksom lyskornet muldlag staaende et vel bevaret let forsiret lerkar, endvidere dele av en hjerneskalle. Jeg lot tingene bli paa sin plass; muret graven til igjen og fyldte sten og græstorve ovenpaa.

Gjennem medlem av komiteenfor Borgunds historie, hr. Anthon Lerheim i Langevaagen blev fundet straks ved min hjemkomst etpar dager senere meldt til Bergens museum, likesom jeg avgav skriftlig rapport om fundet til Aalesunds museum. Kondervator Johs. Bøe ved Bergens museum viste meddelelsen om hvad vi hadde fundet saa stor interesse, at han saa at si paa staaende fot reiste hitop. Hr. Bøe kom til Aalesund torsdag middag den 21. september. Vi reiste straks indover til Emblem. Anth. Lerheim hadde en vanlig interesse og selvopofrelse stillet baade sin motorbaat og sig selv til disposition.

Veiret var ubehagelig - storm og regn – og ikke særlig gunstig for en gravning i jorden. Hr. Bøe gik imidlertid straks ved ankomsten ignag med sit arbeide – og sammen med gaardens eier var Lerheim og undertegnende konservatorens, ganske vist ukyndige men interesserte haandlangere. I løpet av eftermiddagen blev haugen opmaalt og kartlagt og opkastet fra to kanter slik at dækhellene – ialt 4 eller 5 – over graven blev helt blotlagt.

Næste dag, fredag morgen blev arbeidet fortsat. Et storseil blev spændt over graven som et telt og gjorde det mulig i det hele tat at utføre arbeidet.

Først blev dækhellene forsigtig fjernet. Paa plantegningen blev saa lerkarrets og hodeskalle-brudstykkernes beliggenhet avmærket, - lerkarret blev straks baaret hjem til gaarden og indsat paa et tørt sted paa stabburet for at det ikke skulde paavirkes av fugtigheten.

Saa kom da det for os lægfolk – og vel ogsaa for videnskapsmanden – spændende øieblik da gravningen i gravkistens muldlag skulde begynde. Med varsom haand tok konservatoren fat paa sit arbeide – redskaperne var en liten haandske av mindre end en kvadratdecimeters omfang og en bredbladet lommekniv. Ikke det mindste fnugg av gravgods maatte kastes bort med den muld som blev opspadd! Til at begynde med saa det ut som der ikke skulde bli meget utbytte – kun smaa benrester kom tilsyne. Men saa kom det! Med et spontant utbrudd: «Se, se hvad blir dette til!» fik spændingen sin utløsning da der var gravet ca. 1 decimeter ned i muldlaget, - konservatorens lommeknivblad hadde stødt mot noget som var hardere end muld – rustent jern. Med skjærpet forsigtighet gik gravningen videre – et sverdblad avdækkedes i hele sin bredde og længde, haandtaket likesaa. Og saa kom der efter hvert stadig noget nyt tilsyne: En beltesten (ildsten) hvit kvartsit, en brynestump, saks kniv, den nedre del av sverdbalgen med en kraftig doppsko og indimellem adskillige større og mindre benrester, deriblandt nakkepartiet av en hodeskalle, det blev avdeækket slik at der i hele sin skaalform. Det blev indsat i gips før det blev tat op. Dypere nedi fandtes i gravkamrets forende to godt bevarte spyd (skafterne som hadde været av træ var bortsmuldret), det ene fireegget, det andet flatt med mothaker. Efterhvert som de enkelte dele av gravgodset kom tilsyne, blev deres beliggenhet i graven nøie opmaalt, notert og avmerket. Sakerne blev efterhvert som de opsamleds indpakket i vatt og lagt i en stor blikæske, undtagen sverdet, som der ikke var plass til i æsken, det blev lagt paa en fjæl og indpakket serskilt. - Ved 4-tiden fredag eftermiddag var utgravningen lykkelig tilendebragt, men da begyndte ogsaa graven som var ca. en halv meter dyp, at fyldes med vand!

At utgravningen under saa ekseptionelt ugunstige forholde kunde ske med saa stort held, maa vel betegnes som et særdeles respektabelt stykke arbeide.

Naar man her hører hvordan en videnskapelig fagmæssig utgravning i vor tid foregaar, vil man kanske forstaa hvor meget der ødelegges ved ukyndige folks brutale spadestik i et gravkammer eller en gravhaug. Hvor meget værdifuldt til belysning av fortidens liv og gravskik er ikke ved slik ukyndig fremferd blit tilintetgjort!

Gjennom det romerske lerkar i graven kunde konservator Bøe tidfæste graven til ca. 400 aar e. Kr. - I et gravkammer i den nordre kant av graven som engang har været aapnet, var fundet en beltesten av rød kvartsit md tydelige merker efter ildslagning. Denne var endnu bevart og blev overlatt hr. Bøe som det eneste der nu forteller om den begravelse.

- Før hr. Bøe forlot Ystebøen, gjorde han avtale med eieren om at kaste gavhaugen igjen og bringe den i den stand som den var før utgravningen. Og nu vil dette verdifulle gravminde ligge der og vidne endnu sterkere end før om den stolte begravelse som her har fundet sted paa Emblem i en storhetstid for 1500 aar siden.

Paa toppen av en gravhaug som ligger her straks utenfor mine vinduer, og som efter et sagn skal gjemme Kong Haakon, Ragnhild den fagres far, har Helge Væringsaasen reist en bauta, hvorpaa han har latt indhugge disse kjendte ord av Ivar Aasen: «Lat oss inkje forfedrene gløyma». Jeg slutter med de ord som en apel til enhver god sunnmøring – og andre som læser dette – om at ta vare paa og værne om disse vore stolte fortidsminder og hindre at de ødes mer end allerede sket av uskjønnsom haand.

Elverum 4. november 1922

P. Stensager