Lars hadde da overtat gården og faren var flyttet til Ålesund, men flyttet senere til Magerholm, hvor han hadde en bror, Klaus Magerholm, dennes datter er nu gift på gården. Også Lars Bestefar het Ole Olsen og var fra Kaldhusdal i Tafjord, men blev gift med en jordagjente, Katrine Ingebrigtsdatter. Hun var fra Engeset på Grytastranda.

En enke (fru Brun fra Kristiansund) eiet den gang alle 6 bruk på Emlem. De var da likestore. Nu er det 16 skyldsatte bruk ialt. Lars bestefar var den første som kjøpte dette bruk (Nergaren red.anm.) og gav visstnok 200 daler for det. Hvert bruk var oprindelig på 200 mål indmark og således blandt de største i prestegjeldet av skyld 2 daler 12 skilling.Bare Magerholm og Nørve var større dengang (?) .

Ingen skog , men Meget og godt fjeldbeite for hest, ungdyr og småfæ. De nuværende huse på tunet har Lars bygget. Hans far opførte en 2 etages gråstensbygning som Lars rev ned, da den holdt sig for fugtig. Hans bestefar tok utflytning i utskiftningen 1830. Før -i teigbrukets tid -stod tunene i klynge der hvor Ole Knudsen (Sjurs-Ole) var født straks ovenfor der hvor Ole nu bor. Så lenge han vet av eller har hørt om, har hovedbrukene gåt i arv fra slegt til slegt ned gjennem tidene på manns- eller kvinnesiden. Det eneste bruk som endnu er helt udelt, er sjursbruket.

I årene omkring 1890-96 byggedes meieriet på hans bruk (Negaren red.anm.) med deltagelse til og med Blindheim. Det var Lars som stelte med det. Meieriet blev nedlagt da Mork begyndte sit meieri i Ålesund. Det lille bruk Lars nu har (Elvarum red.anm.) , er nytopdrevet. føder 3 kjør, hest og sauer. Han har plantet ut 4000 granplanter som er kommet pent op, men han vil nu ta op et felt på 500 trær og dyrke op stykket. Trollfossen som med røk og damp styrter utfor et juv straks nedenfor hans bruk, eies av 4 mend.Den ligger i krysbyttet som er på høieste fossekammen. Ved serskildt beregning er det opmålt til å gi 360 hestekræfter i utbygget stand. Han og en til eier et litet fald somutvikler 14 hestekræfter, nok til selve grænden. Men nu kommer jo Tafjorden iveien forutbygning av Trollfossen, bemerker han. Poståbneriet mottok han da han kom hjem fra utenriksfarten. En kort stund før ham var det skomaker Lars Magnussen Emlem som var poståbner.

Den gang kom posten 2 ganger om uken sjøveien med "Søndmørske". Nu er

det post 2 ganger daglig, morgen og kveld. Godtgjørelsen til poståpneren va oprindeligkr.60 om året. Nu er det kr.900. Dampsibskaien blev bygget på hans initiativ av et aktieselskap i årene 1906/7.Den kostet kr.6000. Han var oprindelig også expeditør. En

røkstue står her straks inde og nedenfor veien.

Sagnet forteller at det første som blev bygget i Emlem, var Østrem eller Austrem. Det var to brødre. De blev uklar, og den ene rømte uten at efterlate spor indtil den anden bror endag pludselig så røk over Eikenosen.Da han skulde se efter, fandt han at det var hansbror som hadde slåt sig ned her. Det var da så stor skog at man da ikke kunde seg imellem.

I hans bestefars tid (han levet efterat Lars hadde tat gården) var bjørnen så slem og slog sig ind i fjøset. De gjorde jag på den lige til Dragsundet en gang om året. På de gamle hovedbruk fødde fødde de da 10-12 kjør og hest. På der som endnu er udelt og ikke videre opdrevet, før de med nuverende foring 7 a 8 kjør. Nu fødes der på det bruk som var Lars og som nu er 5 mand på, 23 kjør, 3 hester og 20-30 smaler.Bebyggelsen har trukket sig op over fjeldet og nedover mot veien.

I 1830 årene blev vei anlagt efter krav fra skriveren, Holmboe, for at han lettere skulde ha fremkomme til sine tingreiser. Han tok veien til Magerholm og derfra båtskyss overfjorden til Tussvik. Veien blev oparbeidet med pliktarbeide fra hele sognet og begyndte ved hovedveien i Spjelkavik. Senere kom veien til Vegsund.

Ludvig Ingebrigtsen Emblemsvåg 80 år. (i 1925 ) "Han har hørt et sagn (søndmørsbeskrivelse) om at på Austrem skal stå en guldstav derhvor solen skinner først om morgenen og sist om kvelden. Dette passer til der hvor husene til Knut Østrem står. Det må være en soleklar dag midt på sommerern. Under utskiftingen av utmarken på Emblem, Eikornås og Honningdal m.v. for en 30 år siden

hadde det blit hævdet med Ludvig som vitne, at Flisholmen skulde ha hat en sæterstøl i Austremsmarken, og at Flisholmen også skulde tat ved iland. I Olsviken, nu Havnevik,hadde de hat naustet, hvor de hadde veden. Således blev Flisholmen tilkjent Olsviken,men nu er den frabyttet Flisholmen."

Johan Rasmussen Ødegården, 70 år, født her. Far hans Rasmus Johansen likeså. Han døde for tre år siden, 92 år gammel (1922). Dennes far, johannes og hans hustru var fra Nordfjord. Halvor heter deres formand. Han hadde bruket i 3 år, men gik fra det i fattigdom. Så blev det solgt til en på Godøy. Kanskje denne også overtok det for kausjonsforpliktelser. Denne gav datter sin bruket. Hun blev gift på Myske, Haramsøen. Manden het Ole Hansen Myske. Av ham bygslet Johannes, likeså hans far og den nuværende eier, som sat på bygsel fra 1884 til 1910 da han kjøpte. Det var da tre eiere. Den anden halvpart eiedes av to andre arvinger på Haramsøen. Halvor var en søn av en som het Jakob, som da var her på bruket. Jakob hadde en datter som var gift på Eikenosen. Hende gav han en del av utmarken, Norddalen kaldet og Kvennafaldet. Jakob forbeholdt sig, at når kjørne skulde op og ned fra fjeldet, så skulde kun føres gjennem Norddalen. Dette brukte de like tillu utskifyningen. Norddalen er en vid og god slåttemark. Det er ganske kort mellom Eikenosen og Ødegården, 5-10 minutter. Nedenfor veien utfører Johan og sønnen som nu har gården, store grøftings- og dyrkingsarbeider, og lager rumeligere og benere løp for elven, som her har flommet over og ført med sig sand og grus.

Hans far hadde fortalt om det store bjørnejag her. Han var voksen, i 20 åralderen dengang. De gik alle mand av huse med de forskjelligste ting at gjøre larm med. Faren børsepipe uten kolbe o skjøt med løst krutt, tændte med knusk og flint. Det var flere bjørner i følge. De laget manngar fra tidlig om morgenen og kom til Dragsundet. Ungkonen her på bruket er fra Magerholmdalen. Hendes bestemor var fra Austrem. Hun har fortalt at hun var en gjenta på 8 år, da bjørnejaget gik og for der forbi ved middagstider. Hun så en binne med 4 unger i "Jelet" der elven går ned. Der satte bjørnen sig og kvilte lidt. Manngarden var da længer ute. I Dragsundet lå 5 skarpskyttere på østresiden. De skjøt en bjørn som de fik iland, mens en eller to andre som blev skutt sank.. To bjørner kom sig over til andre landet. Straks ovenfor er en hule nu næsten tilgrodd med mose. Den kaldes bjørnegraven. Om denne fortælles det at det var en frugtsommelig kone som var på leting etter hesten og møtte bjørnen. Denne begynte å grave en hule. av og til så den op om hun sat der endnu. Hun fik da av sig stakken og hengte den op på en buske og la på sprang. Bjørnen grov så ned stakken og trodde formentlig at det var konen.

Her er en gammel sommerfjøs på nabogården. Gjennenm taket på dette fjøs har bjørnen ofte slått sig ned og tatt smaler som gik oppe på lemmen. På døren viser bjørnekloen den dag i dag. Ellers er her en mængde beretninger om bjørn og gråbein. Ungkonen fortæller: I hendes bestemors unge dage- hun var såvidt voksen da - var moren engang nede ved elven utenfor husene med hesten for å kjøre ved. Hunden var med. Da hørte de gråbeinshyl. Hunden satte av sted og skulde jage gråbeinen. Det tok da utover efter lien og slos med hunden. Hun kom sig tilgards med hesten. Da hun så senere skulde efter hunden, talte hun 23 gråbein. De hadde slitt hunden istykker mellem sig. Det skulde våre et år da der lå is i Dragsundet at det kom så svært meget ulv ut på fjeldet her. Det var vistnok efter det store bjørnejag som ovenfor er omtalt.

Dette er truleg eit bilete av Peter Stensager. Han var særs historieinteressert og skreiv blant anna ein tekst om arkeologiske utgravingar på Emblem i Sunnmøre Historielag sit tidskrift for perioden 1920-22. Nokre stader er han omtala som journalist og det er særleg som intervjuar han utmerkte seg i åra kring 1920. På oppdrag frå bygdeboknemda for Borgund Kommune, intervjua han dei eldste i kvart bygdelag for å samla inn historisk kunnskap og folkeminner frå før 1900. Resultatet vart mellom anna spanande forteljingar frå Emblem som du kan lesa i si heilheit nedanfor biletet av han.

Teksten er avskrift frå eit orginaldokument som eg tur kan vere ein kladd. stavefeil og liknande er skrive slik Stensager førte det til pennen. Legg merke til raud skrift enkelte stader, for det er opplysningar som ikke finst i orginaldokumentet, men som kan vera nyttig for lesaren.

Intervju med de eldste i Emblemsbygda

Ole Knutsen Emblem, 91 år, født her: Hans far var Knut Olsen fra Kirkebø

sør om Sula (Hareid herred).Han blev gift med enken her som var født på Nedregotten.Hendes familie var fra Hjørundfjorden. Ole Knutsen og Ole Nedregotten er søskendbarn. Oprindelig stod alle 6 gårdsbrug sammen. De kalder det der enda "tuftene". Mens hans mor endnu var på Nedregotten, brændte to tun her en vinter om natten i 3-4 tiden. De stod alle i en klynge. Bestefar hans gav et løfte at blev husene reddet, så skulde han gi en ko eller ta et fattigbarn å ale op. Husene stod, og han tog da en gjentunge og fostret op fra Ole Akslen. Barnet døde dog snart.

Om Halstein fra Eikornås fortæller han at det var en svær kar. En gang hunden gjødde foruroligende, gik Halstein ut, og en bjørn stod da og så ind gjennem fjøsdøren Halstein kastet øksen efter den. Bjørnen satte i og brølte og for ned lien til Hatlehol. og der slog den op fjøsdøren og slog ihjel en ko. I Oles tid var bjørnen også her nede og slog op fjøsdøren og dræpte en kvige og slog kloen i bakdelen på en anden. Den slet sig og kom hjem i tunet blodig og sønderreven.Han husker godt den nat, siger han. Bjørnen la sig ofte til i uren ut og ovenfor Fursetgaren. Her tok den engang en gjet. De kom ned fra marken. På slutten gjorde de jag på bjørnen. Han var med på jaget. Fra den dag blev de kvit bjørnen.

Hans bestefar har fortalt om en gjetergjente fra Steffågaren, som gjætte sauer og kjør oppe i marken. Da kom der en bjørn. Den gik forbi smalen og bort til gjenten som sat med håndrok og spandt. Hun grep bjørnen i strupen og bad den sette sig ned. Det gjorde den. Da hun var ferdig, klappet hun til den med rokken og gik, og bjørnen lusket av. Gråbein var der ofte om vinteren i hans tid i flokker på 10-15 stykker like ned til gårdene. Der hvor Iverplassen nu er, tog han fra gråbeinen en gjet en gang.Den var imidlertid dræpt. Det var flere ganger gråbein nede ved husene da. Gaupe var herenda senere, 3 sorter små sortflekkede. Den var værre end selve gråbeinen. Den lå og lurte for det meste.

En gjente som de kaldte Reite-Kirsti på Austrem fra Nordfjordeid var innom garen med kjørne en gang. Etsteds var der en svær hatlerunn med eine nedenunder. Hun skulde klatre op i hatlen, men faldt ned og skrævs over en bjørn. Den kvap og sa "bøff" og ruslet så ned mot buskapen. Den fikk dog ikke fat i nogen dyr."

-De ældste på Røssevold som han husker var Tidemand (Tyckje, Tyche) og Bård. De var alle i et tun der hvor Peter nu bor (midtre bruk).En av mændene på Auregaren fandt en middag sykt et skrin med sølv eller en røis utenfor Ystebøen. Han reiste til Bergen med det, men nogen rikdom vet ikke Ole av at der  . Det skulde være far til Vågs-Ingebrigt. Ole har eiet et spyd, over en favn langt og spids i den ene ende. I hans fars tid avlet de optil 30-40 tønder korn. De brygget øl hver

år. De hadde 12-14 bukrøter hest, 15-20 gjeter og 12-13 sauer. Det er god gjetehavn på nøre siden av fjeldet.

Om klædedragten fortæller han at de hadde knæbukser med rosa hosebånd like ned i hans tid, og skinnhat når de var på sjøen. Da det var utskiftning, var Ole en unggut.Skriveren, Krogh bodde hos faren, da moren hadde tjent i skrivergaren hos ham. Krogh var skriver efter Holmboe. Far til Ole Teigene var bror til Oles far. De åtte kirkegodset på Giske og kirken. Denne blev senere kjøpt av kommunen (menigheten ?). Også Ole hadde sin part i disse eiendommer.

Lars knudsen Emlemsvåg, en mand i 50 årene. Hans far, Knut Ingebrigtsen hadde bruket før ham og er født her. Hans far igjen var fra Auregaren oppe på Emblem, der hvor Ole Lars ennu bor. Her hos Lars findes en oval kiste (bombe) laget på vanlig vis med tøndestav med låk -et bredt bord ca.22 tommer bredt.Den skal efter fortællingen være fundet i en røis på Ystebøen. Hans bestefar arvet den. Hans forgjenger, antagelig faren, skulde ha fundet den med penger eller sølvsaker i. Der hadde før været fattigdom, men efterat de hadde fundet bomben, blev det pludselig velstand i garen, og dette skulde da skyldes fundet av kisten. og den skat den indeholdt, Lars far var sikker på beretningens sandhet og holdt trofast på kisten.En utskåret spiss-slæde herfra er gåt til Bergensmuseum.

Om gravrøiser m.v. på eiendommen er meddelt særskilt til herr Bøe. Oprindelig var det et bruk i Vågen, fortalte hans far, Ola. Han hadde to sønner og delte bruket mellem dem og flyttet selv til den gamle plassen og tok kårstykket. I marken fra Austrem hit ned i Vågenkan endnu sees far efter slæderedskap for tømmerkjøringen i gamle dager. Faret munderut i en våg de kaller Kriken, hvor det er tørt når det er fjøre. Når der er flod, flyter man frem der med en lastet trerøring.

(Lars Knudsen Emblemsvåg er mest sannsynlig identisk med Lars Knutsen i "knutggaren"br.nr 1 i Emblemsvågen. Stemmer opplysningene i Borgundboka, så levde han fra 1872­. I teksten til Stensager er han i 50 årene og da er intervjuet tatt like før han døde i 1923. Rød tekst er tilført av Svein Ove Østrem)

Kristen Olsen Magerholm , 60 år gammel, født her: Hans far åtte Nygjerdet og Magerholmvika. Hans eldste bror tok bruget efter faren. Han var spedalsk og levet bare nogen år efter, og så blev der solgt. Også denne plassen han nu bor på, tilhørte hans far,men var ved auksjon blit solgt til Lars Straumgjerde i Sykkylven, som eier den nu,tillikemed Magerholmviken.

Halvard Abelset var Kristens morfar. Han var den rikeste mand på Sunnmøre på sin tid, kjøpte 18 gårder på en gang: Vik i Sykkylven, 4 bruk, 2 på Hjortdal, 2 i Rellingen, Eikenos og Eikenosvågen eller Våganes 3-4 bruk, og åtte før Abelset og Magerholm og en stor gård i Sogn, Mork. Farfar til Kristen, Ole Knudsen var født på Magerholm. Morbror til Kristen tok selv hovedbruket igjen. Men nu er det i Klaus Magerholms besiddelse. Det er et av de største bruk i Borgund (kommuna red.anm.), før10 kjør, hest og 20 smaler. Kristens søster var mor til Oscar Larsens far, Knut Larsen,som er født i Magerholmviken. Kristen sitter nu som bygselmand på en plass under den gård hans far har eiet, og venter på husmandsloven som skulde gi ham ret til å ta plassen igjen til eie.

Her er adskillig skog. Den har været av svære dimensjoner, og så tæt at man ikke kunde se solen gjennem den, siger han. Men her har været hugget meget. For ca. 60 år siden,da hans far brændte kulmiler, begyndte det å brende i skogen. Det var 8 dager efter at han hadde slukket milen og reist hjem igjen. Det brændte i 3 døgn, og slukkedes først da det kom flodbyger med regn. Det brændte efter hele lien like op på røra her op forhusene. Nu er skogen vokset til igjen og står stor og frodig. De nærmeste år efter branden vokset der op en ustyrtelig masse bringebær op efter lien. De kunde plukke mangfoldige liter på en kort stund, men bringebærene blev borte igjen efterat skogen vokset til. Plassen her ligger pent og lunt og fredelig avsondret fra den øvrige bebyggelse. Det var Kristens far som først la ind plassen her, men et par år var akselanders (Anders Akslen) her. Om denne er det meget at fortælle.

Magerholm-Jens var på Magerholm før Abelset. Han var også sogning. Han og farfar til Kristen (Knut Knutsen fra Søre-Kallvatn i Volda) hadde hver sin del av Magerholm. Denne

gård var på 7 mellag, Vika var et mellag. Det var en plassing nede ved stranden nærmere Hesseberg. Joakim het han. Kristen husker ham godt, en pussig gamling, nordfjording.Han hadde været med i krigen og fortalte muntert mange historier derfra. Bror til Kristen ægtet datter til Joakim og var siste mand på plassen, som nu i flere år har været nedlagt og inddrat i hovedbruket. På plassen i lien vestenfor husene til Lars Danielsen bodde Kristens far til sin død i 1880. En bor til Kristen, Martinus, bodde der sist. Han var yngre end Kristen og ca, 70 år da han døde. Den ældste av brødrene var nu Kristen. En anden, Ole bodde på Vestnes var smed og døde 1918, 84 år gammel. En anden bror, Peder, kom bort på sjøen 14. august 1885. En anden, Knut, kom bort 8. aug.1887, da Kristen og guldsmed Stamnes i Ålesund samt et par andre skulde ro bort til D/S "Robert".Foruten Knut omkom en mand til, men Stamnes og Kristen og en tredie mand blev reddet av dampskibet i sidste øieblikk og måtte følge med til byen.

Kristen lå i garnison i Trondheim et år i 23 års alderen. Sammen med Anders Akslen og Magerholm-Klaus drev han i 20 år kalkbrænding i Magerholmviken. De leiet av Dåe og betalte kr.200 året. Han sluttet med dette for 20 a 25 år siden. Anders drev siden i Blindheimsnes. Kristen var den første som satte op kalkovn på Larsnes. Siden satte hanop et par ovner i Ørsta.

I ovnen brændte de 100 tønner i gangen. Det tok ca. 1 uke å få kalken ferdig. De gik frempå følgende måte: Først la de et par lag med svære kubber. Derefter en favn bjørkeved, hvorpå igjen kul, så sten, så en kuld å, så igjen sten og slik forattes til ovnen var fuld. Kalken tok de så ut i bunden av ovnen

Kristen har været svært meget med på skjerp. bl.a efter jern i fjeldet ved Magerholm nede ved sjøen. Han og smed Knudsen søkte etter sølv i Hessebergneset. De fandt ikke noget men derimot nogen kilo krystal. Det lå i 4-kantede perler på et par tommer i kvadrat. Jernmalme skjøt de ut i Eitråsen i 3-4 måneder, Det var 4 mand fra et Ålesunds­konsortium. Senere lå han i Ørskogfeldet hvor han også fandt jern.

I en haug straks ved veien her på plassen findes marmor. Han var budt kr.5000 for berget av en Kristiania mand, og kontrakt blev oprettet, men Kristen kunde ikke selge uten at han fik kjøpt plassen, da det jo er bygslet grund, og plassen kunde han ikke få kjøpe.

Klaus Magerholm var bror av Lars Emlems far.

Kristen var i konfirmasjonsalderen med på et bjørnejag. De var på sæteren og så efter bjørnen. Hele stranden blev varslet for å sende folk fra begge sider av fjeldet, og bortenfor Brusdalsvandet og gjordt jag like til Dragsundet. Man så ikke bjørnen igjen,men folk ved dragsundet hadde set 2 bjørner svømme over sundet. Dette var sidste gangder blev gjordt bjørnejag, mener han. Hans far fortalte at bjørnen hadde tat 2 kviger fra ham i fjøset på Magerholm, Gaupe vet han av meget senere. (hans hustru, Marte, som er fra Sykkylven, fortæller at hos dem som hadde farsgården før hendes foreldre, blev deren morgenen fundet 9 kjør ihjelslåt av bjørnen i fjøset om natten).

Kristen Olsen Magerholm 60 år. (Bruker en bygdeboken som kilde så vil dette ha funnet sted i 1903,men i teksten nevnes dødsdatoen for Kristens bror (1918) så dette stemmer ikke helt og det er vanskelig å vite helt om bygdeboken stemmer eller ei.Kristen bodde på Joplassen, også kallt "Krissenplassen" i Nordvestrehjørnet av Magerholm-bruket.)

(Rød tekst er tilført av Svein Ove Østrem.)

Folketellingen fra 1865

nevner tre slike "plassemenn-hushold" som var for små til å brødfø en familie.fiske, håndtverk og arbeid på kalkverket har vært viktig attåtnæring. Man vet ikke med sikkerhet hvor disse tre plassene har ligget pga.en del flytting av husene fra den første plassen ble ryddet i 1840. Krissenplassen lå ved gamleveien og grenset mot Brennhaugen i vest.

Petter K. Emlem, en mand i 50 årsalderen fra Sunnylven (?) har hat gården "Ystebøen" i 26 år. Hans hustru er her fra gården. Hendes far het Klaus Nilsen, og hans far igjen Nils Berntsen fra Austrem. Dennes hustru var her fra gården. Hendes morfar var fra Grytastranda. Om de rike jordfund og utgravninger her på Ystebøen har jeg skrevet særskilt i raport til Bergens Museum.

Anne Ellingsdatter Emlem , i "Steffågaren", 83 år, født her. Hendes Knut A. Olsen var fra Godøya, 87 år gammel. Farbror hendes eiet gården her før Steffen Steffensen Vegsund-Blindheim. Hendes far døde da hun var 8 år gammel. Han var i 40-års alderen og hadde hat gården bare en 10-års tid. Før hendes far var det bestefaren fra Gjørvad i Geiranger.Husene står på den oprindelige tomt. En røkstue med 2 vinduer med 4 svære ruter i blyramme står her endnu. Den er antagelig bygget av hendes bestefar. Sjurhusene stod ovenfor desse. Ut og neden her var der et tun. I bytet med naboen Elias stod Negarstunet (Lars farsgård). Kårfolket i Sjurgården husker hun. Det var to ældgamle folk, Nils og Ane,som bodde i den gamle kårstuen. Bekken som de tar sit dikkevand fra, kommer frem i et opkomme og har ypperligt vand. De hadde fra gammelt hørt at det siklet inde i fjeldet,men de turde ikke slå hul på. En gammel kone hadde sagt at gjorde det, så skede noget galt. Det var vitnok Anes bestfar som slog hul på fjeldet og fikk vandet til å løpe.

Der er ældgamle akrer ind og ovenfor husene i en bakkehelling, udmerket kornjord.Almindelig fik de her 20 tønder korn. Jorden er nu delt med en part indenfor eleven og en part udenfor. Fra utflytningen fra gamletunet mindes hun, at bestefar til Elias flyttet indenfor elven for 72 år siden, men han brukte begge bruk. Sønnen Johan hadde også begge bruk, men siden Elias overtok, drives altså brukene av 2 mænd. I gamletunet var nu bare Sjursgarden igjen.

Den ældste mand på Røssevold, det inderste bruk, het Tidemand. Efter ham sønnen Hans. Den som nu har gården hete også Hans, er fra Alnes.Konen hans er datter av gamle-Hans. De to plassene under Røssevold er ryddet i Anes tid. Steffen, bestefar til Ane, var det som blev uttat av Kolvik fengselet under "opprøret". I 1825 var det git fæstebrev på en plass under bruket indenfor elven. Det var bygslet herindtil sønnen Ole kjøpte, da han overtok for 25-30 år siden.

Gråbein mindes hun fra hun var barn. Bl.a. blev en kvige bidt av bjørnen på sæteren (den gamle Emlemsetra red.anm.), så den siden blev hes hver gang den skulle raute. Det var forresten siste gang hun hørte om gråbein her i garen.

( Anne Ellingsdatter er den samme som vi kjenner igjen som Anne Karoline Emblem (1840-­1925) intervjuet er fra 1923. Rød tekst er tilført av Svein Ove ØStrem)

Lars Danielsen Magerholm, 67 år , født i Honningdal. Kom hit i 19-års alderen og blevgift med Jensine Klausdatter Magerholm. Før Klaus var Torkjel Halvorsen, og før ham Kalvor Abelset (skrivefeil red anm.) Manden før ham igjen kaldtes Magerholm-Jens -han var vistnok sogning. Gården hadde en skyld av 6 mark, før 10-12 kjør, hest og 12-15 sauer. Før hadde de også gjeter. (geiter red anm.) Lars har ryddet meget og kjørt bort en masse sten. Her er adskillig skog like østover til Honningdals grense. Husene som nu er,har Lars bygget. Gamlestuen sto straks ovenfor den nuværende, løen straks nedenfor.Magerholmdalen er en plass under dette bruk, Kongstølen kaldet. Fremfor der er sæteren.Her er bra laksefiske ved Magerholm.

Lars står oppført som Lars Danielsen Honningdal i bygdeboka, men er den samme. Han tok kår hos Karl Engeset fra Dalsbygda i norddal 68 år gammel i 1924 om opplysningenei borgundboka stemmer. Rød tekst er tilført av Svein Ove Østrem.

Ole Larsen Nedregotten, 90 år , født her: Han gav fra sig gården for 25 år siden. Hansfar hadde den før ham, og før ham igjen dennes fra Johannes.

Det var en mand fra Rot som het Peder ("Rota-Pe") her sør. Han var fattig. Han hadde 3 smægutter, tok dem med og reiste ut og bad og satte ut disse guttene, en på Austnes, en på Synes og en på Nogva. Det var i krigens tid. Johannes var på Austnes. Han kom hit og fik en enke. Hun var fra Frøisa. Dette var frabror til Ole. I første tid var det bare to bruk her, nu er det 4. Ole overtok brukene 27 år gammel og holdt utskifting og bygget.Her i gamletunet som stod lenger borte, var to løer sammenbygget til en, og båsene rak over dem begge. ( Gamletunet lå lengre øst om opplysningen i borgundboka stemmer.Der nevnes det at han "flytte husa ut i Skaret frå gamletunet" red. Anm.)

Mor til Sjur-Ole på Emlem var fra Nedregotten. Hun fik sig en jordagut på Emlem. Han døde snart, og da kom der en fra Lasse-garen sør på Sula. Lassegards-Knut fridde og fik hende. Han var fælt rik. Dette var far til Sjur. De åtte halve Giske kirkegods og meget andet jordegods. Hun hadde ingen barn med sin første mand. Mor til Ole (Larsen Nedregotten red. anm.)var fra Emlem av slegten til Lars Emlem. Her er nu to jorder sammenslåt. Før avlet de en 3o tønder korn. Her var bjørn i hans fars tid. En mand fra Akslen hadde en kvige han skulde fø. Om sommeren tok bjørnen den. Kvigen la på svømmed bjørnen på ryggen og kom i land på den måte. De fik jage bjørnen med hund. Fra Akslasæteren til Eikrem-sæteren la bjørnen på svøm. En gang skjøt de en bjørn oppe på nakken her (Kan det være den som holdt til i bjønnahiet og skutt rundt 1900? red.anm.) Den hadde dræpt flere kalver og var like ned på bøen. Han hadde også set hele flokker med gråbein når han kjørte oppe i marken i unge dager. På EIkenosen var der også bjørn.Eikenosen var først bygget, har han hørt. Austrem eiet der først Eikanosen

Ole rodde fiske i 40 år. Skindhandler var han odså i 25 år, reiste på bygdene og kjøpte op og solgte til fjordkarane, særlig Lars Ramstad. Det var mest saueskind. Prisen dreiet sig om 1 kr. stykket, senere 2. Dette var efterat han hadde git fra sig gården. Den av hans sønner som skulde ha gården, omkom under laksefiske i Amerika. Han var fuldbefaren bestmann på vestkysten.Her var svært meget sne i gamle dager. optil 2-3 alen høi. Dervokste meget bjørkeskog i hans tid. Han solgte for mange hundre kroner i favnved, siger han.

Teksten er hentet fra P. Stensager i 1925, men her er det ikke helt samsvar med bygdeboken. Ifølge teksten til Stensager så gav Han fra seg bruket til sønnen 25 årtidligere og dvs. 1900. Ser en i bygdaboken så skjedde dette 1891. Det er mulig at dette intervjuet er gjordt tidligere. Det kan støttes av at han står oppført som død i 1923. Rød tekst er tilført av Svein Ove Østrem)

Lars Olsen Emlem, 78 år. Han er født på farsgården, bnr. 1 (Nergaren red.anm.) som ligger ret op for det lille hvite hus han nu bebor nede ved veien. Han overtok farsgården,da han endnu ikke var 18 år gammel, og drev den til 1889, da han reiste i utenriksfart i12 år. Kjøpte da 30 mål av farsgården uryddet mark, som han har dyrket op på en

udmerket måte. Han har fått både premielån og dyrkningslån på eiendommen. ( Det er Elvamyr bnr. 15. I dag er det der som Navelsaker bor og der leilighetshusene i funkisstil er bygget opp ved S-laget red.anm.)

Poståpner og handelsmann fra 1900-1921. Handelen begyndte han oprindelig som fileal for B.Berli i Ålesund, men overtok den senere selv. I borgund herredstyre blev hanindvalgt i 1877, og var medlem i 3 perioder uavbrudt (perioden var dengang 4 år). I detførste møtet han deltok, behandledes og vedtokes den forrige byutvidelse for Ålesund. I hans tid blev også Borgund sparebank oprettet. Han hadde forskjellige kommunale hverv og var meget optat hermed.

Hans far Ole Olsen var født på gården. Han døde noget over 70 år gammel av et slag­tilfelde. En bror av Lars reiste til Amerika til St.Paul og lot sig hverve i krigen motSydstatene, og døde kort efter krigen. Han hadde da fåt sig tildelt en stor landeiendomsom belønning for sin deltagelse i krigen. Hans far reiste da over til Amerika for å få rede på hvordan det var gåt til med sønnen og hans efterladenskaber, og var der i 4 år.

Her er meget skog. Den nye laden er bygget av materialer fra skogen her. I stuen er påskjøtt høiden med planker av indtil 12 toms bredde i bearbeidet stand. Det nedre tunet stod lidt ut og ovenfor. Oprindelig var det to bruk. Husene her står hvor de oprindelig har stått. Det nedre tunet stod lidt ut og ovenfor. Stuen her er bygget av Johan. Gamlestuen stod tilendes med denne. Den var av rundt rådt tilhuggetsmåtømmer, hugget i skogen her. Johans far var det som satte den op. Oprindelig var den en røkstue, men senere er der laget på den et omfar, og lagt ind tak. Men der er ikke høiere under taket end såvidt en høi mand kan stå opreist under takbjelkene. Her er et sagbruk opsat av johans søn Ole, som er snekker og træskjærer. Som en kuriositet kan noteres at har ikke i noen av tunene er født pikebarn på 100 år, men nu har Ole fått 3 pikebarn på 3 år. Konene på begge bruk er søstre fra Flisnes. Det var Johans far som eiet kjøreveien hit op, og han var den første som begyndte med hjulredskaper her, hjul lavet av planker, omtrent som valser. Før brukte debare meiredskaper også på bar mark.