BNR. 1 UTIGARD

Utigard fotografert av Ragnar Øverlid 1961 til Borgund Bygdeboknemnd. Tilhøyrer no  Stiftinga Sunnmøre Museum
Utigard fotografert av Ragnar Øverlid 1961 til Borgund Bygdeboknemnd. Tilhøyrer no Stiftinga Sunnmøre Museum
Familien på Utigard fotografert av Laurits Louie Flisnes på besøk frå Canada ca. 1954. Bak frå venstre: Johanne og Elida. Framme frå venstre: foreldra Martha Ødegård og Peder Indjer Aakernes
Familien på Utigard fotografert av Laurits Louie Flisnes på besøk frå Canada ca. 1954. Bak frå venstre: Johanne og Elida. Framme frå venstre: foreldra Martha Ødegård og Peder Indjer Aakernes
Jens og Jensine Ødegård sitt bryllupsbilde frå 1908. Kopien er lånt ut av Aslaug Reiten.
Jens og Jensine Ødegård sitt bryllupsbilde frå 1908. Kopien er lånt ut av Aslaug Reiten.
Klaus og Gudrun Lien bakerst. Framme f.v.: er Per, son til Edvin, kanskje Jensine, Solveig og Anita. Bildet tilhøyrer Aslaug Reiten.
Klaus og Gudrun Lien bakerst. Framme f.v.: er Per, son til Edvin, kanskje Jensine, Solveig og Anita. Bildet tilhøyrer Aslaug Reiten.
Frå venstre: Jens,Jensine med arma på Elida, Martha med Johanne på arma. Brita og Rasmus med Hansemann foran seg. Farfar Hans, far Arthur og Sverre. Opplysningar: Rannveig Sunbye, Fotoeigar: Aslaug Reiten
Frå venstre: Jens,Jensine med arma på Elida, Martha med Johanne på arma. Brita og Rasmus med Hansemann foran seg. Farfar Hans, far Arthur og Sverre. Opplysningar: Rannveig Sunbye, Fotoeigar: Aslaug Reiten
Det kan sjå ut som ein veg foran ungdommane. Kanskje i Puskhola?  Karen som sit som nr. 3 frå venstre kan likne på Sverre Ødegård. Resten er enda ukjende. Eigar: Aslaug Reiten.
Det kan sjå ut som ein veg foran ungdommane. Kanskje i Puskhola? Karen som sit som nr. 3 frå venstre kan likne på Sverre Ødegård. Resten er enda ukjende. Eigar: Aslaug Reiten.
På trappa til gamlehuset. Bakerst: Aslaug Reiten framme f.v.: Inger Dalseth, Nils Inge Ødegård og Rannveig Hilde Sundbye. Bildeeigar: Aslaug Reiten.
På trappa til gamlehuset. Bakerst: Aslaug Reiten framme f.v.: Inger Dalseth, Nils Inge Ødegård og Rannveig Hilde Sundbye. Bildeeigar: Aslaug Reiten.
Frå høstkurset til Ålesund kommunale husmorskule i 1944. Her er Gudrun Ødegård nemnd. Frå fotograf Sponland sitt arkiv med følgande referanse i Fylkesfotoarkivet: FAKf-1323.00017
Frå høstkurset til Ålesund kommunale husmorskule i 1944. Her er Gudrun Ødegård nemnd. Frå fotograf Sponland sitt arkiv med følgande referanse i Fylkesfotoarkivet: FAKf-1323.00017
Utigard fotografert av Ragnar Øverlid 1961 til Borgund Bygdeboknemnd. Tilhøyrer no  Stiftinga Sunnmøre Museum
Utigard fotografert av Ragnar Øverlid 1961 til Borgund Bygdeboknemnd. Tilhøyrer no Stiftinga Sunnmøre Museum
Stabburet til Utigard fotografert av Ragnar Øverlid 1961 til Borgund Bygdeboknemnd, no overteke av Stiftinga Sunnmøre muesum og publisert på nett hos digitaltmuseum.no
Stabburet til Utigard fotografert av Ragnar Øverlid 1961 til Borgund Bygdeboknemnd, no overteke av Stiftinga Sunnmøre muesum og publisert på nett hos digitaltmuseum.no
Det flotte skrinet til Jens. Dagens eigar er Aslaug Reiten.
Det flotte skrinet til Jens. Dagens eigar er Aslaug Reiten.
Gamlestova vart bygd av Jens Andersen (1816-1882). Foto: Svein Ove Østrem.
Gamlestova vart bygd av Jens Andersen (1816-1882). Foto: Svein Ove Østrem.
Utsikt frå gamlestova mot gamleløa for nokre år sidan. Foto: Svein Ove Dale Østrem
Utsikt frå gamlestova mot gamleløa for nokre år sidan. Foto: Svein Ove Dale Østrem
Kan det vere delar av ein båt i den gamle utigardsløa? Foto: Svein Ove Østrem
Kan det vere delar av ein båt i den gamle utigardsløa? Foto: Svein Ove Østrem
Utigard før gamleløa vart reve. Foto: Cecilie Sundbye
Utigard før gamleløa vart reve. Foto: Cecilie Sundbye

Jetmund Puskeset er den første brukaren ein veit om. Han kom kanskje hit i 1590-åra ein gong, og  bygsla Eikenosøygarden frå 1603 til 1633. Jetmund kalla seg «Puskeset» til etternamn og betalte  øydegardskatt, slik ein gjorde på bruk som vart rydda igjen etter Svartedauden. Garden er med andre  ord langt eldre. Den vart rydda under matrikkelgarden Eikenosa, så vi har derfor vald å benytte  gardsnamnet "Eikenosøygarden", i staden for Øygard, eller Øydegard/ Ødegård, for å skille denne  matrikkelgarden frå andre gardar med samme namn. I den gamle bygdeboka frå 1962, vart namnet  Øygard nytta. Det kan sjå ut som om Jetmund brukte heile matrikkelgarden sjølv.

Sonen Lars Jetmundson Puskeset dreiv garden frå 1633 til 1642. Også han betalte øydegardskatt, som faren. Dei som rydda slike øydegardar på nytt, måtte nemleg betale skatt. Ein veit desverre ikkje heilt sikkert kva garden opphaveleg heitte, før 1349, men Puskeset-namnet er i alle fall eldre enn «Øygard»/ Ødegard. Matrikkelgarden vart delt opp i Lars si tid som brukar.

Brukar Lars Jetmundson Puskeset er den samme som brukaren ovanfor. Han sat att med denne  halvdelen etter 1642, og brukte denne gardparten, seinare kalla «Utigard», fram til 1660. I 1658  skatta han for hest, 4 kyr og 3 geiter. Dette var meir enn brukaren på den andre halvdelen hadde,  sjølv om skylda var like stor på begge bruka. Ein kan derfor tenkje seg at Lars fortsette å bruke si  innmark, medan Tormod rydda og dyrka opp sin del frå det som før var utmarka. Ein veit ikkje om  dei delte tunstad, eller om bruka vart liggande med litt avstand frå kvarandre, slik som i dag. Tunet  låg høgare oppe i fjellsida den gongen.

Anders Puskeset dreiv bruket frå 1660 til ca.1690. Han kan ha vore svigersonen til Lars, før han. Sonen Rasmus Anderson Eikenosøygard(1) (ca.1656-1709) tok over etter far sin, og dreiv bruket frå  ca.1690 til 1709. Det kan verke som om der kom ei ny slekt til bruket etter han.

Peder Gundersen Tranvåg? (ca.1670-1715) tente hos fogd Andreas Hanson Møller i Galtevågen på  Sula. Futen likte visst ikkje dette gardsnamnet, og endra det til Birkevåg, seinare kalla Bjørkavågen.  Det er litt usikkert om Peder kom frå Tranvågen, eller kanskje Kvernavågen. I 1701-teljiga er det  namnet «Tranvåg» som er nytta, medan det i kirkeboka ved bryllupet er meir usikkert kva som står  skrive. I tillegg er oppføringa feilplassert mellom forlovingar for åra 1731 til 1733, så folketeljingane  er nok litt meir sikkre. Peder fekk bygsel på Utigard 1709, og var brukar der til han døydde i 1715.  Han vart gift 1708 med Randi Olsdotter (ca.1669-1757). I skiftebuet etter Peder finn ein hest, 2 kyr,  3 kviger 4 geiter, 4 sauer og noko tjøreved. Buet vart taksert til 28 riksdaler, medan gjelda var på 16.  Randi gifta seg opp

a) Ole (ca.1708-1777) er kanskje den første brukaren i Torevågen, Eikenosvåg(1).  Sjå meir som brukaren  der.

b) Gunder (f.ca.1710) var 5 år ved arveskiftet etter faren 1715.

c) Jon (dp.1713) er ikkje nemnd i arveskiftet etter faren 1715.

Enka Randi Olsdotter (ca.1669-1757) gifta seg opp att 1715, med Ole Jonsen Welle? (ca.1660-1754).  Etternamnet «Welle af Ørskog» er truleg feilskreve. Det kan være Valle han kom frå. Dei dreiv  bruket frå 1715 til 1737, før dei overlot Utigard til sonen

a) Peder (dp.1716)

b) Jon (dp.1718-1785) tok over bruket.

Sonen Jon Olson Eikenosøygard(1) (1718-1785) tok over bruket etter foreldra sine. Han vart først  forlova med Marthe Alvsdotter Storsæter (ca.1699-ca.1739) i 1739, men gifta seg 1740 med Berete  Olsdotter Blindheim(2) (dp.1703-1781), for Marthe døydde før bryllupet. Jon hadde dårleg syn, og  valde derfor 1758 å verte husmann på garden, under neste brukar. I 1783 gifta han seg på ny med  Brite Andersdotter Furnes(1) (dp.1756-1830). Jon dreiv bruket frå 1738 til 1758. Brite vart gift opp  att på Stranda med Knud Knudsen Lied(162a) (dp.1760-1847), men dei dreiv ikkje Utigard saman.  Knud er nemnd som brukar på Giskehaug(136), og begge døydde der.

a) Ole (dp.1741) er nemnd i arveskiftet etter faren 1785.

b) N.N. (f.1746) kanskje dødfødd

Jon Larsen (ca.1728-1766) gifta seg med Anna Olsdotter, men ikkje i Borgund prestegjeld. Dei kom  til bruket 1756, og dreiv Utigard til 1762. Det året bytta familien gard med neste brukar, Morten Johansen Gjerde, og flytta til Reitehaug(II). Dei budde der livet ut.

a) Lars (dp.1756) vart døypt Echenosødegaard, og «introdusert» etter ein månad.

b) Lars (dp.1758) vart døypt Echenosødegaard, og introdusert ca. to månader etter.

c) Birte (ca.1764-1775) døydde på Veibustreiten, 11 år gamal.

Morten Johansen Gjerde (ca.1729-1811) og kona Dorte Pedersdotter Ringdal(3?) (ca.1734-1801)  dreiv bruket berre kort tid, før dei gav seg. Morten vart fødd på Gjørva i Sunnylven. Dei gifta seg  1756, og vart først brukarar på Reitehaug(II) frå 1757, til dei bytte gard med 1208 Jon Larsen og  kom til Utigard. Morten kjøpte så Stadheim(4) i 1766 og flytta dit. Begge er gravlagde på Stadheim.

a) Anders dp.1757-1811 G.m. Anna Olsd. Korsbrekke(Jo) d.e. Anders døydde på  Stadheim. Anna gift på ny 1813 med Christen Christenson  Stadheim, brukar Stadheim(4).

b) Peder (dp.1763) vart gift i 1792 med Anna Olsd. Korsbrekke(Jo) d.y. Ho var lillesøster  til Anna, som broren Anders gifta seg med. Dei dreiv Stadheim  (1790-1801), Spjelkavik(I) (1801-1814), Veibust(5)  (1814-1824), og så Stadheim(4) frå 1825.

c) Johannes (dp.1780-1853) var lensmann på Korsbrekke (Husøy).

Joen Siursen Gytri(2) (f.ca.1730-1785) var tidlegare husmann på Gåsholmen, og kom frå Olden i  Stryn. Han vart gift 1767 med Siri Arnesdotter Sunde(6) (1743-1787). Dei flytte vidare til Humlekalven  1781 og budde der resten av livet.

a) Knud (dp.1767-1767) døydde 12 dagar gamal.

b) Siver (dp.1768-1832) var kanskje tenar på Blindheim(2) ei tid. Ho døydde i Djupvika.

c) Anne (1771-1771) døydde 7 dagar gamal.

d) Arne (dp.1772-1821) 1797 gifta seg med Ragnille Hansd. Skjong(6), brukar Skjong(6). Han  omkom på havet.

e) Morten (dp.1775-1827) gifta seg i 1805 med Anne Erichsdotter, Haram. Han døydde på  Longvanes, og ho på «Langvedstølen».

f) Ole (dp.1778-1779) døydde 1 1/2 år gamal.

g) Iver Olaus (dp.1780-1825) var  dreng på Skjong når han døydde.

Jens Rasmussen Finnes(3) (dp.1747-1818) vart brukar 1790. Han gifta seg i 1780 med Ragnhild  Jonsdotter Kvistad(7) (dp.1741-1801). Ho vart omlag 60 år gamal. På den tida hadde dei hest, 5 kyr,  2 kviger, 3 geiter og 2 sauer. Jens flytte 1802 til Hatlehol Indre, og overlot Utigard til svigersonen.  Han gifta seg opp att 1803 med Sylvie Andersdotter Veibust(1) (dp.1769-1818). Sjå brukar der.

a) Birte (dp.1780-1821) tok over bruket.

b) Synneve (1801-ca.1801) var Sylvie si dotter med Hans Ivers. Høgh, Vegsund.

c) Jens Severin (dp.1805-1878) gifta seg i 1831 med Charlotte Marie Pedersd. Sunde(5). Husmannsfolk ved  bryllupet, og brukar Finnvik, Grytebust(6), Ellingsøya.

d) Ragnhild Katrina Laurentze (1810-1812) døydde 2 1/4 år gamal.

Svigersonen Anders Anderson Tørlen(1) (dp.1782-1845) var brukar frå 1802 til 1841. Han hadde  gifta seg i 1802 med jordajenta Birte Jensdotter Eikenosøygard(1) (1780-1821). Skiftebuet etter henne  hadde eit overskot på om lag 150 speciedaler, så dei gjorde det godt. Anders gifta seg på nytt med  Pauline Olsdotter. Ein veit ikkje kvar ho kom ifrå. Kring 1822 gifta han seg opp att med Pouline  Olsdotter Rot(1) (1793-1839), frå Vartdal. Dei tok kår hos sonen.

a) Ragnild Johanne (dp.1803) gifta seg i 1857 med Magnus Brethanus Henrikson Spjelkavik(3),  bødtker i Kipervika, Ålesund. Birte fekk i 1832 dottera Anne  Dorthea med matros Knud Pedersen, nemnd på Jangaard.

b) Raphael Andreas (dp.1805) er nemnd i arveskiftet etter faren 1846.

c) Rasmus (dp.1809-1811) døydde 1 1/2 år gamal.

d) Birte Marie (dp.1812) gifta seg i 1840 med enkemann Johan Johnsen frå Madsneset, Molde.

e) Lars Andreas (dp.1815-1815) døydde 16 veker gamal.

f) Jens Christian (1816-1882) tok over bruket.

g) Elias (1819-1855) gifta seg i 1849 med enke Oline Petrine Kristine Arnesd. Gåseidnes(2),  brukar Vik(3).

h) Johannes Andreas (1823-1861) gifta seg i 1848 med Fredriche Elisabet Petriche Knudsd. Nedregård  (lnr.56), brukar Djuphamn. Ho døydde etter 8 år som spedalsk.

i) Ole Cornelius (f.1824). Meir veit ein ikkje om han.

j) Carolus Johannes  Britanus ( 1834-1887) gifta seg i 1869 med Marie Jørgensd. Erdal. Dei møttes då han var bakersvenn  hos Jacob Methlie, Ålesund. Ho tente der. Han var  bakar, nemnd Halkjelsvik(125) i Volda. Dei levde livet ut i Volda.

Sonen Jens Christian Anderson Eikenosøydegard(1) (1816-1882) tok over bruket 1841, og dreiv det  fram til 1873. Han gifta seg 1841 med Johanne Elisabeth Marie Jensdotter Roald(17) (1815-1870).  Det var dei som sette opp den gule stova, som framleis står på gamletunet til Utigard. Jens bygde  også ei kårstove på Bjørkavollen. Det var kanskje nærmare 1873. I 1865-teljinga kan ein sjå at   omgangskulelærer Knud Andreas Karlson Furseth(172b), frå Stranda, budde der ei tid, før han gifta  seg og fekk kjøpt nok jord til å etablere småbruket Nybø(4), kalla Fursetgarden på folkemunne. Han  var storebror til Iver  «Kjøt-Iver» Furseth på Skorene og Eikenosa. Iver var også grunneigar Torevågen ei tid.

a) Bærnt Elias Britanus (f.1841)

b) (Johan) Andreas Kornelius (1844-1907) tok over bruket.

c) Johan Arent Olaus (1848-1921) gifta seg i 1876 med Nicoline Severine Marie Gundersd. Olsvikfeta(1),  brukar Olsvikfeta(1).

Sonen (Johan) Andreas Kornelius Jensen Eikenosøydegard(1) (1844-1907) dreiv Utigard frå 1873 til  han døydde 1907. Han gifta seg 1872 med Petrine Jacobine Iverdotter Valderhaug(7) (f.1849-1921).  Det vert registrert at ho heitte Gamlemshaug ved giftermålet, men ho budde der truleg berre som  tenestejente hos bestefaren, Gunder Christensen, som var enkemann i «Gunnargarden». Andreas og  Petrine vart første sjølveigarane i 1873. Dei overlot bruket til sonen. Petrine si søster, Elise Kristofa  Gurine, gifta seg med brukar   i Rasmusgarden, bruk nummer 2 på Flisneset.

a) Jens Johan (1873-1944) tok over bruket.

b) Iver Ragnvald  Johan  (1881-1962) fekk delt frå Bjørkavollen, Eikenosøydegard(4). Sjå meir om han der .

Jens Johan Andreasson (1873-1944) tok over bruket 1909. Han gifta seg i 1908 med (Anna)  Jensine Rasmusdotter Flisnes(2) (1874-1966). I deira tid vart den nederste gardparten, Bjørkavollen  bnr. 4, delt frå til Jens sin bror, Iver. Han flytte inn i kårstova, som bestefaren Jens hadde bygd  der, og tok seinare namnet «Bjørkavoll». Jens og Jensine fekk ingen born, men tok til seg pleieborn i  staden.

a) Martha Ingvarda  Hansd. Flisnes(2)  (1897-1978) var pleiedotter. Ho var søsterdottera til Jensine. Tok over bruket.

b) Gudrun Emide  Scharlotte  (1902-1978) gifta seg i 1941 med Klaus Bendiksen Lien, busett Bø i Hyllestad, Sogn og Fjordane. Halvsøster til Sverre under. Pleiedotter fødd i Narvik. Mor er Eline Marie Pedersen, født Finnsæter og døypt i Hadsel.

c) Sverre (Hannibal) 1906-1982 var pleieson og halvbror til Gudrun over. Fekk delt frå eit  småbruk, Eikenosøygard(5) som arv. Sjå meir om han som brukar på bnr. 5 Elvestad.

Svigersonen Peder Indjer Aakernes (1894-1981) er født på Inste Åkerneset i Sunnylven, og  seinare busett i Hansgarden på Flisnes(1). Han gifta seg 1925 med Martha Hansdotter Flisnes(2) (1897- 1978). Dei fekk skøyte på Utigard 1924, og var framleis grunneigarar i 1962. Peder bygde seg nytt  bustadhus på garden.

a) Elida Haldis (1926-2018) tok over bruket.

b) Johanne (1929-2016) var busett på bruket.

Svigersonen Edvin Karl Vegsund(5) (1919-2008) var englandsfarar. Han vart mellom anna utsatt for  torpedering, og var lenge i land for rekreasjon etterpå. Han gifta seg 1952 med Elida Haldis  Aakernes (1926-2018), Eikenosøydegard(1). Han var fiskar med eigen båt til seint på 1960-talet. Det  var ein ganske stor fiskebåt på omlag 60 fot. Edvin arbeidde på Ødegård Karosseri, etter at han gav  seg med fisket. Edvin kjøpte også den gamle snekkerverkstaden til Ødegård Karosseri, på Framigar,  Eikenosøydegard(3).

a) Solveig (f.1954) gifta seg i 1980 med Arne Hilmar Einang frå Hatlane, busett på Bjørkavollen,  som tidlegare var skilt ut frå Utigard.

b) Per Malvin (f.1958) gifta seg i 1984 med Berit Gjørvad Hagen frå Ellingsøy. Dei er busett på Årseth på  Ellingsøya.

c) Anita Katrin (f.1959) tok over bruket.

d) Erling (1961-1961) døydde 9 månadar gamal.

Svigersonen Jostein Arne Aklestad(6) (f.1961), frå Hjørundfjorden, gifta seg 1990 med Anita Katrin  Vegsund (f.1959). Dei og tok over Utigard i november 1999, og er dagens grunneigarar.

a) Elise (f.1991). Ugift, busett i Ålesund.

b) Sigmund (f.1993) . Ugift, busett i Ålesund.

c) Marianne (f.1995) gifta seg i 2017 med Øystein Sætre Hovden. Dei er busett i Ørsta.