HANDELSMANN LARS O. EMBLEM INTERVJUA PÅ 1920-TALET

Lars Olsen Emlem, 78 år. Han er født på farsgården, bnr. 1 (Nergaren red.anm.) som ligger ret op for det lille hvite hus han nu bebor nede ved veien. Han overtok farsgården,da han endnu ikke var 18 år gammel, og drev den til 1889, da han reiste i utenriksfart i12 år. Kjøpte da 30 mål av farsgården uryddet mark, som han har dyrket op på en

udmerket måte. Han har fått både premielån og dyrkningslån på eiendommen. ( Det er Elvamyr bnr. 15. I dag er det der som Navelsaker bor og der leilighetshusene i funkisstil er bygget opp ved S-laget red.anm.)

Poståpner og handelsmann fra 1900-1921. Handelen begyndte han oprindelig som fileal for B.Berli i Ålesund, men overtok den senere selv. I borgund herredstyre blev hanindvalgt i 1877, og var medlem i 3 perioder uavbrudt (perioden var dengang 4 år). I detførste møtet han deltok, behandledes og vedtokes den forrige byutvidelse for Ålesund. I hans tid blev også Borgund sparebank oprettet. Han hadde forskjellige kommunale hverv og var meget optat hermed.

Hans far Ole Olsen var født på gården. Han døde noget over 70 år gammel av et slag­tilfelde. En bror av Lars reiste til Amerika til St.Paul og lot sig hverve i krigen motSydstatene, og døde kort efter krigen. Han hadde da fåt sig tildelt en stor landeiendomsom belønning for sin deltagelse i krigen. Hans far reiste da over til Amerika for å få rede på hvordan det var gåt til med sønnen og hans efterladenskaber, og var der i 4 år.

Lars hadde da overtat gården og faren var flyttet til Ålesund, men flyttet senere til Magerholm, hvor han hadde en bror, Klaus Magerholm, dennes datter er nu gift på gården. Også Lars Bestefar het Ole Olsen og var fra Kaldhusdal i Tafjord, men blev gift med en jordagjente, Katrine Ingebrigtsdatter. Hun var fra Engeset på Grytastranda.

En enke (fru Brun fra Kristiansund) eiet den gang alle 6 bruk på Emlem. De var da likestore. Nu er det 16 skyldsatte bruk ialt. Lars bestefar var den første som kjøpte dette bruk (Nergaren red.anm.) og gav visstnok 200 daler for det. Hvert bruk var oprindelig på 200 mål indmark og således blandt de største i prestegjeldet av skyld 2 daler 12 skilling.Bare Magerholm og Nørve var større dengang (?) .

Ingen skog , men Meget og godt fjeldbeite for hest, ungdyr og småfæ. De nuværende huse på tunet har Lars bygget. Hans far opførte en 2 etages gråstensbygning som Lars rev ned, da den holdt sig for fugtig. Hans bestefar tok utflytning i utskiftningen 1830. Før -i teigbrukets tid -stod tunene i klynge der hvor Ole Knudsen (Sjurs-Ole) var født straks ovenfor der hvor Ole nu bor. Så lenge han vet av eller har hørt om, har hovedbrukene gåt i arv fra slegt til slegt ned gjennem tidene på manns- eller kvinnesiden. Det eneste bruk som endnu er helt udelt, er sjursbruket.

I årene omkring 1890-96 byggedes meieriet på hans bruk (Negaren red.anm.) med deltagelse til og med Blindheim. Det var Lars som stelte med det. Meieriet blev nedlagt da Mork begyndte sit meieri i Ålesund. Det lille bruk Lars nu har (Elvarum red.anm.) , er nytopdrevet. føder 3 kjør, hest og sauer. Han har plantet ut 4000 granplanter som er kommet pent op, men han vil nu ta op et felt på 500 trær og dyrke op stykket. Trollfossen som med røk og damp styrter utfor et juv straks nedenfor hans bruk, eies av 4 mend.Den ligger i krysbyttet som er på høieste fossekammen. Ved serskildt beregning er det opmålt til å gi 360 hestekræfter i utbygget stand. Han og en til eier et litet fald somutvikler 14 hestekræfter, nok til selve grænden. Men nu kommer jo Tafjorden iveien forutbygning av Trollfossen, bemerker han. Poståbneriet mottok han da han kom hjem fra utenriksfarten. En kort stund før ham var det skomaker Lars Magnussen Emlem som var poståbner.

Den gang kom posten 2 ganger om uken sjøveien med "Søndmørske". Nu er

det post 2 ganger daglig, morgen og kveld. Godtgjørelsen til poståpneren va oprindeligkr.60 om året. Nu er det kr.900. Dampsibskaien blev bygget på hans initiativ av et aktieselskap i årene 1906/7.Den kostet kr.6000. Han var oprindelig også expeditør. En

røkstue står her straks inde og nedenfor veien.

Sagnet forteller at det første som blev bygget i Emlem, var Østrem eller Austrem. Det var to brødre. De blev uklar, og den ene rømte uten at efterlate spor indtil den anden bror endag pludselig så røk over Eikenosen.Da han skulde se efter, fandt han at det var hansbror som hadde slåt sig ned her. Det var da så stor skog at man da ikke kunde seg imellem.

I hans bestefars tid (han levet efterat Lars hadde tat gården) var bjørnen så slem og slog sig ind i fjøset. De gjorde jag på den lige til Dragsundet en gang om året. På de gamle hovedbruk fødde fødde de da 10-12 kjør og hest. På der som endnu er udelt og ikke videre opdrevet, før de med nuverende foring 7 a 8 kjør. Nu fødes der på det bruk som var Lars og som nu er 5 mand på, 23 kjør, 3 hester og 20-30 smaler.Bebyggelsen har trukket sig op over fjeldet og nedover mot veien.

I 1830 årene blev vei anlagt efter krav fra skriveren, Holmboe, for at han lettere skulde ha fremkomme til sine tingreiser. Han tok veien til Magerholm og derfra båtskyss overfjorden til Tussvik. Veien blev oparbeidet med pliktarbeide fra hele sognet og begyndte ved hovedveien i Spjelkavik. Senere kom veien til Vegsund.

Du har fremdeles ikke lagt til bildet i fotoalbumet.