SALGET AV FALLRETTEN I STORELVA

Haandgivelse

undertegnede eiere (brukere) av følgende gaardsbruk i Borgund nemlig:

Østrem gr. Br. No. 2,3,4, samt Nedregotten gr. 5, br ,no. 1,2,3, Erklærer herved at ha haandgit til kaptein Hamre eller retsefterfølgere alle Rettigheter til Østremselvens vasdrag med tilhørende vande og tilløp, som Tilhører vore bruk, saasom eiendoms- utbygnings- og reguleringsret av ethvert Slags . Forøvrig haadgid vasdraget paa følgende betingelser fra vor side: Hanndgivelsen omfatter vasdraget i den felles útmark for Østrem og Nedregotten. Sætrevand kan opdemmes 2m. og sænkes 2m. Melsvand kan opdæmmes 5m. og sænkes 1m. Indtaksdammen kan opdæmmes 3m. Hvis kjøperne ønsker større op- dæmning og sænkning av disse vand og indtak, skal det være tilladt mot sær- skilt godtgjørelse for den skade som ved opdæmningen foraarsakes paa den jord som derved blir sat under vand. For dine rettigheter skal grundeierne ha gratis 60 –seksti- elektriske hestekræfter beregnet efter 12 timers drift i døgnet , frit frembragt i ned- Transformeret stand 230 volt til grundeierenes husvæg, idet grundeierne gir gratis stolper stolpegrund og grund for ledningen paa sin eiendom til  grundeiernes egen kraft ,likesom grundeierne selv besørger stolperne opsat, hvorimot kun ledning og montage besørges av kjøperne. Linjeretningen be- stemmes av kjøperne.. Det ovenfor nævnte antal 60 hestekræfter skal fordeles mellem grundeierne paa Østrem og Nedregotten efter matrikulskyld i lovlige former og saaledes at enhver faar sin andel efter matrikuskylden. Kjøperne har ret til gratis grund for ledning og stolper i utmarken ,likesaa gratis grund til alle skaags reguleringsarbeider og transportordninger i utmarken. Derhos har kjøpeerne gratis ret til at ta bygningsmaterialier so sten, jord og grus i utmarken. Rørledningen maa ikke anlægges slik at den hindrer den almindelige færdsel av kreaturer og folk i utmarken. Der maa sørges for at bække, som krydser rørledninger ikke føres ut av sit gamle løp, saa de ikke gjør skade paa indmarken. Hvis reguleringen medfører aapne grøfter, maa der treffes betryggende anord- ninger mot skade av folk eller kraturer samt at der sørges for de nødvendige overgange. – Eierne forbeholder sig ret at brúke de selskabet anlagte veie i fellesskabet.

( Red. Anm. Dette er en av i alt 2 siders kontrakt som fortsetter på neste side ) 2/

Ulempeserstaning for et kværnbruk i fællesskabet til Andreas Pettersen og Knut Larsen samt Iver Olsen godtgjøres med kr. 100.- til hver. (Andreas Pettersen og Knut Larsen kr. 100.- til sammen, Iver Olsen 100.- alene) Kjøperen forpligter sig til at levere gratis kraft til bedehuset paa Nedregotten i en mængde av indtil 300 watt. Betingelsen herfor er dog de samme som for frembringelsen av kraft til de øvrige grundeiere , der forplig ter sig til at bekoste indlag elektriske ledninger og fuldt utstyr, lamper og lysekrone i bedehuset. Den del av det nævnte antal hestekræfter, som grundeierne ikke vil benytte, skal kjøperne overta og betale med kr. 30.- pr. Hestekraft aarlig. Det antal hestekræfter som kjøperne saaledes skal overta fra grundeierne skal over- lates for et tidsrum av 5- fem- aar ad gangen. Denne haandgivelse gjælder 1- et- aar fra dato. Hvis den aksepteres inden utløpet av denne tid ,skal dn omforenede kraftmængde leveres os inden 2- to- aar fra akceptens dato ,fra hvilken tid den kraft grundeierne ikke selv gjør krav paa av de omforenede 60 hestekr. betales med kr. 30 pr. Hestekraft. Den kraft grundeierne trænger skal leveres Dem saa snart kraft kan leveres fra utbygningen. Vi overdrar selvsagt kun ovennævnte rettigheter iden utstrækning de tilhører os og overtar intet hjemmelsansvar overfor de andre medeiere eller bruksberettigede rettigheter i vasdraget og nedslagsfeltet ,idet det blir kjøperens sak at avfinde sig med disse. Til sikkerhet for kjøperens forpligtelser ,hvis denne haandgibelse akcepteres ,forbeholder sælgerne sig 1 ste prioritets panteret i de overdragne rættigheter i anlægget. Hvis haandgivelsen ikke akcepteres inden den anførte tid ,er den ugyldig. Hjemmelsdokumenterne utstedess naar haandgivelsen er akcepteret. Omkostningerene bæres av kjøperen.

Kontrakten er utstedt i 2 eksemplarer.   Nedregotten den 12th juni 1917

(videre er dokumentet signert for hånd av følgende  grunneiere: Lars O Austrem, Mathias H. Østrem, Andreas P. Østrem, Knut L. Østrem,)

Til (Vetterlyhet?) ( litt utydelig håndskrift her)

Lars O Austrem

Arne Aksman

( På baksiden av kontraktens side 2 står det en håndskreven tekst med følgende:) Undertegnede har idag med Kaptein Hamre eller retsefterfølgere blit enig om et tillæg til de i haandgivelsen nevnte 60 hestekræfte som sammen med disse 60 hestekræf. Utgjør paa hver enkelt av vore bruk: Mathias H. Østrem 14 heste – fjorten heste- Lars O Østrem 11 ½ heste – elve og en halv heste- Knut L Østrem 7 ½ hest –syg og en halv hest. Andreas P Østrem 5 heste – fem – heste  Dette gjelder vore rettighter i vasdraget i utmarken i henhold til omstaaende Kontrakt av 12 juni 1917 Østrem den 17 de April 1918.

Til Vellerrlyhet

Arne Aksman

Lars O Austrem

( signert av samtlige brukere en gang til)